มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

PersonalClub

สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

Get Adobe Flash player

Contact

สโมสรสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

เลขที่ 156 หมู่

ต.พลายชุมพล  อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5526-7000

โทรสาร 0-5526-7058

website: http://personal-club.psru.ac.th

e-Mail: personal-club@live.psru.ac.th

https://www.facebook.com/groups/228193083879014/

QR Code

http://personal-club.psru.ac.th/images/clip_image001.png

Website: http://personal-club.psru.ac.th/

 QR Code

http://personal-club.psru.ac.th/images/clip_image002.png


PernalClub © 2013 | Privacy Policy by PernalClub.psru.ac.th