มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

PersonalClub

สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์

  เว็บไซต์สโมสรพนักงานฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูลกิจกรรมของพนักงานทุกคนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจ ในด้านเดียวกัน เรื่องเดียวกัน รวมกลุ่มกันเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตามที่ตนสนใจได้อย่างอิสระ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เป็นการสนับสนุนโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆการเงินและสวัสดิการ

สโมสรเจ้าหน้าที่ แจ้งบัญชีรายรับรายจ่ายของสโมสร ด้วยสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสโมสร ในช่วงเดือน สิงหาคม 2558 -มกราคม 2559 เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทราบด้วยทั่วกัน หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้จากเหรัญญิก .

           ข่าว   สพง. นิวส์

ข่าวสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ทำสัญญาฉบับ  ที่ 5
<<คลิกอ่าน>>
ข่าวสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ทำสัญญาฉบับ  ที่ 4
<<คลิกอ่าน>>
 ข่าวสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ทำสัญญาฉบับ  ที่ 3 
<<คลิกอ่าน>>
 ข่าวสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ทำสัญญาฉบับ  ที่ 2 
 <<คลิกอ่าน>>
 ข่าวสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ทำสัญญาฉบับ  ที่ 1
 <<คลิกอ่าน>>


      


PernalClub © 2013 | Privacy Policy by PernalClub.psru.ac.th