กิจกรรม สพง.

614 สมาชิกทั้งหมด
344 พม.-จนท.(งบประมาณ)
270 พม.-จนท.(งบรายได้)

ติดต่อสอบถาม

นายกสโมสรฯ     9422
ฝ่ายเลขา     9801
ฝ่ายสวัสดิการ     9190
ฝ่ายเหรัญญิก     9126