มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

PersonalClub

สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

Get Adobe Flash player

   คณะทำงานสโมสร

   
นายกสโมสร

ขันแก้ว  สมบูรณ์
ที่ปรึกษา

ธนียา  คำปิน
อุปนายก

มนต์นิรันดร์ ประสิทธิ
อุปนายก

สุชิน  เขียวเนตร
อุปนายก

มยุรี  กมลวรเดช
อุปนายก

ศิริรัตน์  วาทมธุรส
กรรมการฝ่ายการเงิ

สาวิตรี  ดีดน้อย
กรรมการฝ่ายการเงิน

กรวรรณ ขจีจิตร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

สุธาสินี เถาสุวรรณ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

นิรุตติ์ ทาอ่อน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

อรรถพงษ์ สุดแก้ว
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

สันติราช อยู่เพชร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

ติโรจน์ บัวทับ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

วราภรณ์ จันทะศร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

กมลรัตน์ บุญอาจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

วิกาญดา บุญคง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

จักรกฤษณ์ ทัศนา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

ชลธิชา คล้ายสอน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

กฤตนัฐ  สัตยสุนทร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

กิ่งกาญ  พรมมาพงษ์
ฝ่ายวางแผนและประเมินผล

นุสรา  พุ่มยิ่ม
ฝ่ายวางแผนและประเมินผล

สัญญา ปานแย้ม
ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ

วรายุทธ ไข่แก้ว
ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ

บุญเตียง จันทาศรี
ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ

วันเพ็ญ ตรงต่อกิจ
ฝ่ายกีฬาและสันทนาการ

น้ำผึ้ง ทองศรีสุข
ฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ

ดาวเรือง ม่วงมัน
ฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ

รังสรรค์ มณฑา
ฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ

สมบูรณ์ ประทุมวงษ์
ฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ

บุญสม รอดรักษา
ฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ

จำรัส ทองศรีสุข
ฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ

สมาน จันทร์อินทร์
ฝ่ายสถานที่และสวัสดิการ

สำเนียง นุ่มนิ่ม
ฝ่ายเหรัญญิก

ภคินี  ดิบทิพย์
ฝ่ายเลขานุการ


PernalClub © 2013 | Privacy Policy by PernalClub.psru.ac.th