คณะกรรมการ สพง.

นายสุชิน เขียวเนตร

นายก สพง.

ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.บัญชา สำรวยรื่น

ที่ปรึกษา

นางสาวพนาวัน เปรมศรี

ที่ปรึกษา

อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ

ที่ปรึกษา

นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ

ที่ปรึกษา

นายสัญญา ปานแย้ม

อุปนายก

นางธนียา คำปิน

อุปนายก

นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร

อุปนายก

นางสาวสำเนียง นุ่มนิ่ม

ฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวสาวิตรี ดีดน้อย

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวธนัญภรณ์ สอนพูน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุวรรณา ด่อนจันทร์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพรพนม นันทะเสน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจรรยา ยานะโส

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวปวริศา เกษมสุข

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายพรชัย บุญยก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวชลธิชา คล้ายสอน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก

ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

นายอติโรจน์ บัวทับ

ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม

นายสันติราช อยู่เพชร

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

นายรังสรรค์ มณฑา

ฝ่ายอาคารสถานที่

นายจำรัส ทองศรีสุข

ฝ่ายอาคารสถานที่

นางดาวเรือง ม่วงมัน

ฝ่ายสวัสดิการ

นางน้ำผึ้ง ทองศรีสุข

ฝ่ายสวัสดิการ

นางวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ

ฝ่ายปฏิคม

นางสาวเบญจมาศ สุวรรณเทพ

ฝ่ายปฏิคม

นายภาคิน สิงห์สา

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

นายปองภพ ด้วงน้อย

ฝ่ายเลขานุการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง นาตยา แก้วอ้น

ฝ่ายเลขานุการ

นางสาวมนัสนันท์ ฐิติฐาวัสคุ์

ฝ่ายเลขานุการ